Публічний абонентський договір про надання послуг Vega ТV

м. Київ 15.02.2018

Приватне акціонерне товариство "Фарлеп-Інвест" (надалі – "Агент"), в особі Генерального директора Мурата Чинара, що діє на підставі Статуту, Фінансового директора Молибоги А.В., який діє на підставі довіреності №1389 від 14.11.2017 р., Директора з маркетингу Мєтєльського А.М., який діє на підставі довіреності №1392 від 14.11.2017 р. та Агентського договору від 15 липня 2014 р. № 15/07-2014 від імені, в інтересах та за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені Провайдера надання послуги "Vega TV", на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – "Договір").

 1. Визначення термінів У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
  1. Абонент – фізична особа, якій надано можливість отримувати Сервіс Провайдера на умовах цього Договору.
  2. Особистий кабінет – персональна сторінка Абонента в системі самообслуговування Агента (stat.optima.ua та my.vega.ua), з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Сервісу, замовляти додаткові послуги тощо) послугою "Vega TV", а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами Агента та Сервісом Провайдера.
  3. Плата – абонентна плата та інші платежі за Сервіс Провайдера, яка сплачується Абонентом Агенту відповідно до чинних тарифів Провайдера згідно умов цього Договору.
  4. Телекомунікаційна мережа – телекомунікаційна мережа Агента.
  5. Наряд на підключення – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом та Агентом з двох сторін одразу після підключення Агентом Сервісу, та містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату, час, адресу та інші суттєві умови підключення Сервісу.
  6. Заявка на підключення – документ на підставі якого Абонент замовляє Сервіс та приєднується до цього Договору. Підписані Абонентом Заявка на підключення разом з цим Договором визначають умови надання/отримання Сервісу, зокрема спеціальні умови надання/отримання Сервісу.
  7. Згода (Абонента) – офіційно оформлене на підставі добровільного волевиявлення погодження, виражене Абонентом в будь-який спосіб щодо зміни умов Договору та / або характеристик Програмної послуги, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням Провайдера та / або Агента (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору) через що такі дії є документованими.
  8. Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента Агентом, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату телекомунікаційних послуг Агента та Сервісу Провайдера.
  9. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються на або показ яких забезпечується через сервер Провайдера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет, та (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера. Встановлені Провайдером правила перегляду Контенту доступні за адресою: www.vega.ua
  10. Програмна послуга – формування пакетів програм телеканалів та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цього Договору, що здійснюється Провайдером на підставі належних йому ліцензій провайдера програмної послуги (з переліком ліцензій Провайдера та повним переліком телеканалів можна ознайомитись на сайті www.vega.ua. Умови користування Програмною послугою визначаються цим Договором.
  11. Сервіс – послуга Провайдера, що включає (і) формування Контенту та доступ до перегляду Контенту та (іі) Програмну послугу. Сервіс надається як єдина послуга. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського Обладнання (зокрема, STB) виключно в межах території України. Сервіс надається під назвою "Vega TV".
  12. Кінцеве обладнання, Set Top Box або STB – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Сервісу, а також будь-яке інше обладнання у тому числі SMART TV (надалі також – "Обладнання"). Перелік Обладнання та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером.
  13. Розрахунковий період – один місяць.
  14. Одиниця вимірювання Сервісу – один місяць.
  15. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Агента, що використовується для обліку Абонентів, а також угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.
  16. Smart TV – технологія інтеграції Інтернету і цифрових інтерактивних сервісів в сучасні телевізори та ресивери цифрового телебачення (далі також якщо інше непередбачено прямо або не вбачається з контексту Договору – також "Обладнання"). Пристрої, що підтримують Smart TV (що фактично є комп'ютерами у форм-факторі телевізора і з підтримкою його можливостей), переважно націлені на підтримку розважальних медіа в Інтернеті. Smart TV є Обладнанням, що надає Абоненту можливість використання Сервісу. Перелік Обладнання та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером.
  17. Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим законодавством України.
 2. Загальні положення
  1. Цей Публічний абонентський договір про надання послуг "Vega ТV" (надалі – «Договір») розроблений на основі та у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України; Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV; Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295.
  2. Сервіс надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Агентом шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюдненого Договору, Наряду на підключення та Заявки на підключення, які є невід’ємною частиною Договору. Згода з умовами цього Договору підтверджується наступним чином – після ознайомлення Абонента зі змістом Договору та закінчення робіт з підключення, останній, зайшовши на сайт Агента та уважно ознайомившись з умовами надання Сервісу, вибирає кнопку «Згоден з умовами Договору». Договір вважається укладеним з моменту згоди з ним через сайт Агента.
  3. Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
  4. Умови Договору викладені в цьому документі та Тарифних пакетах для Абонентів.
  5. Умови Договору визначаються та змінюються Агентом самостійно та повинні бути доведені до відома Абонентів шляхом оприлюднення на сайті Агента.
 3. Предмет Договору
  1. Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє відповідний пакет Сервісу Провайдера та оплачує його за чинним тарифом, а Провайдер надає замовлений Абонентом пакет Сервісу, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі, зокрема п. 3.1. Договору. Пакет Сервісу, його вартість, інші умови підключення, зазначаються у Наряді на підключення, що підписується Абонентом та в Заявці на підключення.
 4. Умови та порядок надання Послуги
  1. Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:
   1. Абонентом укладено з Агентом договір на отримання телекомунікаційних послуг швидкісного широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Послуга Vega TV, для всіх Абонентів надається тільки в межах мережі Vega. Якщо Абонент підключений до іншого провайдера послуги Інтернет, технічна можливість скористатися сервісом «Vega TV» буде надаватися лише за умови підключення Додаткової послуги «Вільне TV» («OFFNET»);
   2. Абонент не має заборгованості за надані Агентом телекомунікаційні послуги;
   3. Абонент не має заборгованості за наданий Провайдером Сервіс.
  2. Для підключення Абоненту Сервісу, останній повинен звернутися до Агента наступним шляхом:

повідомивши при цьому адресу, за якою необхідно підключити Сервіс та обраний пакет Сервісу.

  1. Агент перевіряє наявність технічної можливості підключення Сервісу і протягом 3-х робочих днів з моменту отримання звернення Абонента та повідомляє його про результати перевірки.
  2. За наявності технічної можливості підключення Сервісу, Агент та Абонент узгоджують спосіб (самостійно або силами Агента) та зручний час підключення Сервісу та Обладнання.
  3. Агент здійснює підключення Сервісу Абоненту після виконання дій, зазначених в п.4.1. та п. 4.2. цього Договору.
  4. Абонент зобов’язаний перед підключенням Сервісу надати особі, яка здійснюватиме підключення, документальне підтвердження сплати авансового платежу відповідно до умов обраного тарифного пакету.
  5. Після перевірки особи Абонента (останній повинен пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що його заміняє) та закінчення робіт з підключення, Агент в присутності Абонента перевіряє працездатність послуги. Абонент повинен ознайомитися зі змістом цього Договору на сайті Агента та погодитися з умовами, вибравши кнопку «Згоден з умовами Правил».
  6. Після цього Агент та Абонент підписують Наряд на підключення та Заявку на підключення Сервісу. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту першого успішного використання Послуги. Факт першого успішного використання Послуги вважається днем підключення Послуги.
  7. У разі, якщо Абонент купує будь-яке Кінцеве обладнання у Оператора, він повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів оплатити рахунок за це Кінцеве обладнання. Якщо Абонент не оплатив зазначений рахунок у встановлений термін, Оператор має право списати грошові кошти сплачені Абонентом за Послуги в рахунок погашення вартості Кінцевого обладнання.
  8. Абонент може змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу через сайт Агента www.vega.ua, за телефоном 0 800 608 008, звернувшись до Центрів продажу та обслуговування Агента або до відділів продажу Агента.
  9. Агент може надавати додаткові послуги Абоненту, пов’язані з наданням Сервісу.
  10. Вартість пакету Сервісу Провайдера за Розрахунковий період зазначається окремими рядком в рахунку за телекомунікаційні послуги Агента.
  11. Провайдер та Агент зобов'язані забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом в ході отримання Сервісу, а також інформації, наданої Абонентом в ході приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер, Агент має право надавати в установленому законодавством порядку.
  12. Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Агенту та Провайдеру згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Сервісу, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером та Агентом третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер та Агент гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії для Абонента.
  13. Абонент може придбати Обладнання у Агента. Придбане Обладнання є власністю Абонента і у разі припинення отримання Послуги придбане Обладнання Агенту не повертається.
  14. Сервіс може надаватися з врахуванням спеціальних умов, що розповсюджуються на будь-які спеціальні (акційні) пропозиції, та умови і строки яких визначаються у відповідних правилах проведення акцій (далі – спеціальні умови отримання Сервісу).
 1. Порядок розрахунків
  1. Вартість Сервісу встановлюється Провайдером у національній валюті і доводиться до відома Абонента.
  2. Рахунки за надані послуги та авансові платежі (внески) Абонент сплачує шляхом перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Агента в національній валюті України. У платіжному дорученні на оплату рахунку Абонент зобов’язаний вказати номер особового рахунку. Агент вносить персональні данні Абонента як користувача Сервісу до Білінгової системи.
  3. Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Агента матимуть перевагу над іншими даними.
  4. Одиницею вартісного обліку спожитого Сервісу в Білінговій системі є гривня.
  5. Умови цього Договору, тарифи, пакети Сервісу встановлюються Провайдером та можуть змінюватися Провайдером в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу надається Провайдером через Агента не пізніше ніж за 7 днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Агента vega.ua.
  6. Плата включає в себе податки та збори, встановлені чинним законодавством України.
  7. Абонент оплачує Сервіс на умовах попередньої оплати.
  8. В разі несплати або сплати не в повному обсязі плати за виставленим Агентом рахунком (що включає Плату за Сервіс Провайдера, та плату за телекомунікаційні послуги Агента), в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Сервісу тимчасово блокується.
  9. Відновлення сервісу Абоненту після блокування відбувається протягом 1 (однієї) доби з моменту надходження авансу (авансового платежу) на особовий рахунок Абонента у обліковій системі Агента.
  10. Нарахування плати за користування послугами здійснюється з дня їх підключення.
  11. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата, та інші обов’язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.
 2. Права та обов'язки Абонента
  1. Абонент зобов'язаний:
   1. мати необхідне та справне Обладнання, визначене Провайдером для отримання Сервісу.;
   2. своєчасно оплачувати Сервіс та телекомунікаційні послуги Агента;
   3. стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення призупинення тимчасового припинення надання Сервісу; не використовувати Сервіс з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Сервісом лише для власного некомерційного використання, виключно за допомогою Обладнання, та без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство, а також права та законні інтереси правовласників Контенту та Програмної послуги. Абонент не має права здійснювати будь-які дії, що можуть будь-яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Програмної послуги.
   4. при виборі перегляду Контенту та Програмної послуги Абонент керується власним волевиявленням. вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд.
   5. виконувати умови цього Договору, зокрема, спеціальні умови отримання Сервісу, визначені у цьому Договорі та в Умовах підключення Сервісу.
  1. Шляхом підписання Заявки на підключення Абонент підтверджує, що отримав від Агента повну, достовірну та достатню інформацію про умови надання Сервісу, зокрема про спеціальні умови надання Сервісу.
  2. Абонент має право:
   1. змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу.
   2. розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом особистого подання Агенту письмової заяви не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.
   3. перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію у Агента або через Домашню сторінку за наявності технічної можливості.
   4. звертатись у письмовій формі до Агента із заявами, повідомленнями і претензіями.
 1. Права та обов’язки Агента
  1. Агент зобов'язується:
   1. підключити Абонента до своєї телекомунікаційної мережі і забезпечувати безперебійне та якісне отримання Сервісу, правильність застосування тарифів відповідно до тарифного пакету Абонента та обраного ним пакету Сервісів. розміщувати на веб-сайті Агента vega.ua опис Сервісу, пакети Сервісу, інформацію щодо зміни тарифів, пакетів Сервісу, умов надання Сервісу, тощо.
   2. вести достовірний облік послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг на Домашній сторінці Абонента (за умови наявності технічної можливості).
   3. повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу, не менше ніж за 7 днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на сайті vega.ua.
   4. забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Сервісу за номерами, визначеними Агентом на веб-сайті vega.ua.
   5. забезпечити можливість зміни пакету Сервісу за заявою Абонента.
   6. Агент розміщує на веб-сайті vega.ua умови та порядок отримання додаткових послуг Агента, зокрема: підключення до послуги «Vega TV», зміна пакетів Сервісу, налаштування обладнання та виконання інсталяційних робіт щодо Обладнання, тощо.
  2. Агент має право:
   1. проводити зміну параметрів послуг, діючих тарифів, які встановлюються Агентом самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством.
   2. змінювати тарифи на послуги, які встановлюються Агентом самостійно шляхом оприлюднення їх на сайті Агента www.vega.ua та в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 календарних днів до їх впровадження.
   3. вносити зміни до Договору шляхом опублікування таких змін в друкованих виданнях та на сайті Агента, також розміщувати на сайті повідомлення про здійснену зміну Договору.
   4. у разі порушення Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, Агент має право частково або повністю припинити надання послуг Абоненту.
   5. припинити надання послуг (розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього попередження Абонента) при повному закінченні авансу Абонента на його особовому рахунку та якщо Абонент не здійснить поповнення свого особового рахунку протягом трьох розрахункових періодів (89-92 днів, в залежності від місяця).
 2. Права та обов'язки Провайдера
  1. Провайдер зобов'язується:
   1. Надавати Абоненту доступ до обраних Абонентом пакетів Сервісу;
  2. Провайдер має право:
   1. змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного пакету Сервісу;
   2. змінювати умови Договору, тарифи на Сервіс шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті Агента vega.ua не менше ніж за 7 календарних днів до такої зміни;
   3. тимчасово припиняти надання Сервісу у випадку проведення профілактичних робіт, в тому числі на Телекомунікаційні мережі, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;
   4. тимчасово припиняти надання Сервісу через Агента, у випадку проведення будь-яких аварійно-ремонтних робіт, в тому числі на Телекомунікаційні мережі, але не більше 48 (сорока восьми) годин на місяць;
   5. через Агента має право тимчасово припинити надання Абоненту Сервісу за цим Договором за наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;
   6. через Агента має право повністю припинити надання Сервісу у таких випадках: (і) порушення Абонентом п. 5.8 цього Договору; (іі) за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; (ііі) якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Сервісу; (iv) відзив Абонентом згоди на обробку його персональних даних; (vi) втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру для забезпечення функціонування Сервісу, (v)у випадку порушення Абонентом вимог, передбачених правилами користування Сервісом, визначених цим Договором.
 3. Строк дії, умови припинення надання Сервісу, розірвання Договору
  1. Цей Договір набирає чинності з дня його укладання сторонами і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.
  2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Агентом у таких випадках:
  1. У випадку наявності підстав для розірвання Договору передбачених п. 9.2. цього Договору, Агент повідомляє Абонента на свій вибір: письмово, шляхом розміщення повідомлення в Особистому кабінеті, на сайті Агента в мережі Інтернет або іншим способом.
  2. У випадку розірвання Договору з ініціативи Агента, грошові суми, внесені за установку (частково або повністю), не повертаються Абоненту, крім випадків, коли роботи з підключення не були завершені.
  3. Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов.
  4. Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, тарифів, пакетів Сервісу продовжує отримувати Сервіс вважається таким, що надав Згоду (Абонента), прийняв зміни до Договору без заперечень.
  5. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Агента про свій намір не менше ніж за 7 календарних днів до бажаної дати розірвання.
 1. Відповідальність сторін та вирішення суперечок
  1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Агенту або Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли вини Абонента.
  2. Абонент несе відповідальність за достовірність контактних даних.
  3. Агент та Провайдер звільняються від відповідальності у випадках:
   1. Втрати, крадіжки або в інших випадках вибуття з володіння Абонента Обладнання.
   2. Виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де розміщено Обладнання.
   3. Проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом (-ами).
   4. Вихід з ладу Обладнання з будь-яких причин.
   5. Змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу, викликаних природними явищами;
  1. Провайдер та Агент не несуть відповідальності:
   1. За зміст інформації, що міститься в Сервісі.
   2. За будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.
   3. Якщо відсутність або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення боку Абонента правил користування Обладнанням.
   4. За якість Сервісу і перерву в його наданні у випадках:
    • перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;
    • нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;
    • інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.
  2. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього договору чи в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.
  3. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку
  4. Заяви і скарги щодо Сервісу подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів Агента за місцем розташування кінцевого обладнання Абонента.
  5. Абонент розуміє і погоджується, що Агент та Провайдер не несуть відповідальності та не дають жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Сервісу, який надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ" (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Агента та Провайдера).
  6. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до програмної послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).
  7. Агент та Провайдер не несуть відповідальність за відповідність Сервісу цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.